Vogelwering, preventie en professionele bestrijding van vogels. Gewoon omdat het kan met Falco!

Oplossing om vogels te verjagen

Zoekt u een oplossing om vogels te verjagen? Wij zijn gespecialiseerd in de bestrijding van vogels en het broedvrij houden van bouwterreinen, braakliggende terreinen, leidingstroken en bossen. Broedvrij kan uw geplande bouwproject zonder vertraging voortgang vinden. Falco Natuurbeheer verzorgt op professionele wijze broedpreventie. Met getrainde honden en roofvogels voorkomen wij overlast door vogels, zoals meeuwen en duiven.

Broedvogels in kustgebied

Onze kustgebieden herbergen een grote variëteit aan broedvogels. Om een goed beeld te krijgen welke vogelsoorten op de terreinen van onze opdrachtgevers broeden, monitoren wij van tevoren welke soorten en hoeveelheden vogels we tegenkomen. Voordat wij starten met vogelwering brengen wij de vogels die voor overlast zorgen uitgebreid in kaart.

Duivenoverlast

Duivenoverlast is een veelvoorkomend probleem. Vooral in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is veel overlast door duiven. Wilde duiven lijken op het eerste gezicht onschuldig. Ze zijn in het straatbeeld aanvaard en worden zelfs gevoerd. De vogelsoort die de meeste overlast veroorzaakt van alle vogels in Nederland is echter de stadsduif. Veel vogels, zoals duiven en meeuwen, hebben geleerd hoe ze kunnen overleven in stedelijke gebieden. Ze zich op richels en daken van gebouwen, maar eigenlijk kun je hun nest overal tegenkomen.

Broedseizoen vogels

Het broedseizoen van vogels in Nederland kent niet echt een vaste periode. Zo broeden uilen al in februari en andere soorten vogels zoals kraaien, kauwen, spreeuwen en meeuwen doen dit tot eind augustus. Een tweede of zelfs derde leg komt bij sommige vogelsoorten ook voor. Zodra er wordt gebroed, komt het werk in de directe omgeving van het vogelnest stil te liggen. In ons land is een nest met eieren en jongen namelijk beschermd. En u wilt zich door wetgeving niet in de nesten werken.

Voorkom dat vogels gaan broeden

Met gebiedsbeheer voorkomen wij dat vogels gaan broeden op bouwrijpe terreinen of in gebouwen. Duiven verjagen gebeurt vaak met duivenpinnen en vogelnetten. Evenals duiven veroorzaken kraaien en kauwen stankoverlast, maar ook veel schade aan dakpannen en isolatiemateriaal. Bovendien trekken ze vogelmijt, vlooien, hotwormkevers en teken aan.

Broedvrij houden

De natuurwetgeving in Nederland staat niet toe dat broedende vogels verstoord mogen worden.U mag wel maatregelen nemen om te voorkomen dat vogels gaan broeden. Denk hierbij aan:

  • Het ongeschikt maken van uw terrein, zoals het kappen van bomen en struiken
  • Het beperken van de toegang van een terrein, door netten te plaatsen
  • Het verstoren van vogels door menselijke aanwezigheid met honden, roofvogels, licht en geluid

Meeuwen verjagen

Meeuwen zorgen voor overlast. Vooral in de kustgebieden van Nederland is dit aan de orde van de dag. Doordat meeuwen vuilniszakken kapot pikken, gevels vervuilen en beschadigen, trottoirs en auto’s met hun uitwerpselen besmeuren veroorzaken meeuwen overlast,.  Ook veroorzaken ze geluidsoverlast met hun gekrijs. Vooral horecagelegenheden ondervinden veel hinder van meeuwen. Er bestaan verschillende methoden om meeuwen te verjagen. Het is van belang ervoor te zorgen dat de meeuwen niet kunnen nestelen op en rondom uw bedrijfspand of bedrijfsterrein. Dit verzorgen wij met vogelwering in de vorm van een vogelnet, spandraad, elektrische vogelwering, duivenpinnen of nestbeheer.

Oplossen meeuwenprobleem

Het nestelen van meeuwen kan alleen worden voorkomen door zeer intensieve verstoring. Deze verstoring, het broedvrij houden genoemd, moet bij voorkeur starten in februari en plaatsvinden tijdens de daglichturen. In gebieden met kunstmatig licht verzorgen wij dit 24 uur per dag. Voor de inzet van roofvogels of nestbeheer is een ontheffing vereist. Falco Natuurbeheer regelt dit voor u. Onze medewerkers staan 24/7 paraat om u te ontzorgen bij het verjagen van meeuwen. Wij handelen in lijn met de Flora- en Faunawet (sinds kort de Natuurbeschermingswet) en zijn bekend met de regels voor beschermde diersoorten.

Meeuwenoverlast bestrijden

Nestbeheer en het inzetten van roofvogels zijn twee effectieve manieren om meeuwenoverlast effectief te bestrijden. Wij zien vooral overlast bij compostverwerkingshallen, stortplaatsen en (vuilnis)overslagplaatsen. Meeuwen hinderen vaak op agressieve wijze de werkzaamheden van het personeel. Zeker als ze jongen hebben. Naast uw gebouwen kunnen ook uw machines beschadigd raken door uitwerpselen van meeuwen. De oplossing ligt binnen handbereik. Neem contact met ons op.

Kauwen en kraaien verjagen

Kraaien en kauwen, de zogenoemde kraaiachtigen, leven in grote groepen. Hierdoor kunnen ze voor veel geluidsoverlast zorgen. Vooral in stedelijke gebieden. Kauwen en kraaien worden nogal eens door elkaar gehaald. Kauwen en kraaien verjagen heeft echter veel overeenkomsten. Onze experts op gebied van vogelwering kunnen u meer vertellen over het verjagen van kauwen en kraaien van uw kantoor- of bedrijfspand of bouwterrein. Door kraaien te verjagen voortkomt u schade en overlast.

Strategie in vogels verjagen

Afhankelijk van het karakter van een terrein en de voorkomende vogelsoorten, bepalen wij vooraf welke strategie we toepassen. Op basis van jarenlange ervaring weten wij heel goed wat er allemaal komt kijken bij het broedvrij houden van bedrijventerreinen en bouwterreinen. We beheersen diverse methoden, die we vaak gecombineerd inzetten. Zo voorkomen we dat vogels wennen aan onze aanpak. Ook het startmoment speelt een belangrijke rol in het resultaat.

Broedpreventie en broedvrij houden

Wij onderscheiden ons in de markt door jarenlange ervaring met het geven van advies en de uitvoering van broedpreventie en broedvrij houden. Met name in het Rotterdamse havengebied, België en Zeeland hebben we tientallen opdrachtgevers geadviseerd over het broedvrij houden van hun bedrijventerreinen. In onze aanpak van broedvrij houden speelt ecologie een belangrijke rol. Op basis van de vogelactiviteit bepalen we de inzet van vogel werende middelen en de intensiteit waarmee we deze inzetten.

Broedvogelmonitoring Rotterdamse Haven

In het Rotterdamse havengebied is een grote diversiteit is aan vogels, meeuwen en andere vogelsoorten. Om hierop te kunnen anticiperen is het van belang te weten welke vogels allemaal aanwezig zijn. Maar ook hoe verschillende vogelsoorten het gebied gebruiken. Bij Falco Natuurbeheer weten we precies wat er gebeurt in de Europoort, de Botlek en op de (tweede) Maasvlakte en waar zij op moeten letten tijdens het broedseizoen. Meeuwenkolonies komen hier in grote getalen voorkomen. Alleen al in de Rotterdamse haven broeden jaarlijks zo’n 30.000 meeuwen. Op basis van nauwkeurige schattingen van het aantal meeuwen, berekenen wij vooraf het aantal broedparen. Ook brengen we in kaart waar de vogelterritoria zich bevinden. De laatste tijd zien we een toename van een aantal bijzondere soorten, zoals Lepelaars, Zwartkopmeeuwen, Wielewalen en bruine Kiekendieven. Andere vogels die voorkomen zijn o.a. Dodaars, Dwergsterns, Oeverzwaluwen, Kluten en een variëteit aan zangvogels.

Wet natuurbescherming en vogels

Alle Europese vogelsoorten, vallen onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.Voor veel soorten beperkt deze bescherming zich tot de periode dat ze broeden. Enkele vogelsoorten genieten vanwege hun kwetsbaarheid extra bescherming. Zij gebruiken ieder jaar hetzelfde nest of kunnen zelf geen nest bouwen. Hierdoor is hun nest jaarrond beschermd. Gedurende het jaar vindt er door diverse instellingen onderzoek plaats m.b.t. ruimtelijke ontwikkelingen, verspreidingsmonitoring en evaluatie van beheer en inrichting.

Vogelonderzoek door vogelexperts

Falco Natuurbeheer heeft de nodige ervaring in vogelonderzoek. Onze vogelexperts besteden jaarlijks veel tijd aan het inventariseren van broedvogels in het veld. Bij vogelonderzoek moet u o.a. denken aan:

  • Broedvogelkartering volgens BMP- of BSP-methode
  • Koloniebroeders (bijvoorbeeld meeuwen en roeken)
  • Gierzwaluwonderzoek
  • Huismusonderzoek

Meeuwenkolonies in kaart brengen

Meeuwenkolonies maken onderdeel uit van een metapopulatie langs de gehele Noordzeekust. Mede daardoor houden wij in onze aanpak rekening met schommelingen in aantallen. Onze klanten ontvangen jaarlijks een compleet overzicht van alle broedvogels op hun terreinen. Door deze gegevens te vergelijken met voorgaande jaren, kunnen wij verbanden leggen tussen veranderingen in de vogelstand, maar ook met andere ontwikkelingen in de natuur. Tijdens de uitvoeringsfase houden wij ecologisch toezicht en sturen wij aannemers aan.

Broedseizoen en broedvogelbestand

Ruim voor het broedseizoen inventariseren wij binnen welke projecten werkzaamheden gepland zijn in het broedseizoen van meeuwen of andere vogelsoorten. Op basis van de verkregen informatie en onze expertise van de broedvogelstand, adviseren we onze opdrachtgevers over de startdatum en de intensiteit van het broedvrij houden. Gedurende het gehele broedseizoen bestuderen wij de aanwezigheid en het gedrag van de vogels zo nauwkeurig mogelijk. Hier stemmen we onze methoden en werkwijze op af.

Diervriendelijk vogels verjagen

Grondbroeders, zoals onder andere meeuwen, hebben natuurlijke vijanden, zoals de vos, de wolf en diverse soorten roofvogels. Wij maken gebruik van getrainde honden en roofvogels. Daarnaast zetten wij de modernste middelen en technieken in. Per situatie maken wij een plan van aanpak en kiezen wij de meest geschikte methoden.

Vogels verjagen met getrainde honden

Voor gebiedsbeheer maken wij gebruik van speciaal getrainde jachthonden. De Engelse Springer Spaniëls zetten wij in op reeds bebouwde terreinen. De pointers en setters zijn beter geschikt voor grote braakliggende terreinen. Door hun aanwezigheid veroorzaken de honden een dusdanige onrust, dat vogels uiteindelijk kiezen om hun nestplaats elders te zoeken. Zo voorkomen we dat vogels op uw terrein gaan nestelen en broeden op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn.

Vogels verjagen met getrainde roofvogels

Een roofvogel is de grootste natuurlijke vijand van vogels. Een professioneel getrainde roofvogel op een stok schrikt andere vogels af. Vooral op onoverzichtelijke plaatsen is dit een goede ondersteunende en effectieve maatregel om vogels te verjagen. Falco Natuurbeheer werkt met erkende valkeniers vanuit een eigen valkerij. Met ervaren roofvogels bestrijden wij vogeloverlast door meeuwen en spreeuwen, maar ook van kraaien en kauwen.

Vogels afschrikken met vliegers

Wij streven ernaar om hinder door vogels en vogelplagen zo effectief en diervriendelijk mogelijk te bestrijden. Onze eigen roofvogels zijn bijzonder geschikt voor deze natuurlijke manier van verjagen.Het in de lucht houden van vliegers, in de vorm van een roofvogel, kan dienen als ondersteuning bij het verstoren van vogels, maar is als zelfstandig middel beslist onvoldoende effectief.

Voorkom vogeloverlast met laserlicht

Vogeloverlast kan worden voorkomen met laserlicht. De groene laserstraal is optimaal voor verjaging over grotere afstanden. Vogels zien de groene laserstraal als een fysiek object dat hen wil raken. Het enige alternatief om niet geraakt te worden is wegvliegen. Vooral in het donker is dit middel zeer effectief om vogels te verjagen.

Nestbeheer

In bepaalde situaties kiezen wij eieren voor ons geld. Dan vallen we terug op nestbeheer. De eieren worden geprikt of vervangen door kunsteieren. Hierdoor worden er geen vogelei meer uitgebroed. Door dit meerdere jaren achter elkaar te doen, zullen vogels zoals meeuwen uiteindelijk op zoek gaan naar een andere broedlocatie. Op de lange termijn is deze methode uiterst succesvol. De wijze van nestbeheer beperkt het agressieve gedrag, omdat er geen jongen beschermd hoeven te worden. Hiervoor is wel een speciale ontheffing nodig, die wij voor u kunnen verzorgen.

Professionele vogelwering

Falco Natuurbeheer is gespecialiseerd in het aanbrengen van professionele vogelwering. Ons team heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van het weren van verschillende vogelsoorten en het verjagen van meeuwen en duiven. Iedere vorm van vogeloverlast wordt snel en vakkundig verholpen en behoort tot het verleden. Wij houden gebouwen vogelvrij en voorkomen dat vogels op uw terreinen gaan broeden. Preventief, maar ook proactief.

Inzet van elektrische vogelwering

Bij elektrische vogelwering worden er schrikdraadjes gespannen om vogels zoals duiven en meeuwente weren. De draadjes zijn nauwelijks zichtbaar, maar wel enorm effectief. Schrikdraad werkt tegen alle soorten vogels. De dieren kunnen er niet gewond door raken, maar vinden het niet prettig. De prijs van schrikdraad ligt een stuk lager dan die van duivenpinnen. Elektrische vogelwering wordt o.a. ingezet bij overlast door vogels op dakranden, vensterbanken, zonneschermen, dakgoten en gevels.

Inzet van vogelnetten

Vogelnetten worden ingezet voor het weren van diverse soorten vogels, waaronder duiven. De netten zijn effectief doordat ze vrijwel onzichtbaar zijn. Wij plaatsen vogelnetten op die plaatsen waar vogels graag zitten of hun nest bouwen. De netten zijn geschikt voor toepassing op beschutte plaatsen op gebouwen en daken waaronder dakkapellen, balkons en zonnepanelen.

Inzet van duivenpinnen en vogelpinnen

Door het plaatsen van vogelpinnen worden vogels en duiven geweerd op dakranden, luifels, gevels, schoorstenen, platte daken of vensterbanken. Duivenpinnen, meeuwenpinnen en vogelpinnen voorkomen vogeloverlast en zijn een natuurlijke manier van vogelwering. De pinnen hebben een stompe punt, waardoor vogels zich er niet aan kunnen verwonden.

Meer weten over vogelwering?

Wilt u meer informatie over het voorkomen of oplossen van vogeloverlast of over het weren en verjagen van meeuwen of duiven? Neem dan contact met ons op.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share