Broedvrij houden

De in Nederlandse meeuwen broeden veelal in kolonies, meestal op de grond maar ook op grinddaken. Het betreft vooral zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, stormmeeuwen, kokmeeuwen en soms het visdiefje.

De paarvorming en het bepalen van een geschikte broedplaats vindt bij een aantal soorten meeuwen al plaats vanaf half februari. Het broeden en het opvoeden van de jonge vogels duurt tot en met juli.

Broedvrij houden

Als meeuwen eieren of jongen hebben zijn ze agressief en kunnen ze mensen aanvallen, bevuilen met hun ontlasting of met de inhoud van hun krop en verwondingen toebrengen. Tijdens werkzaamheden ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties. Daarnaast bevuilen ze met hun ontlasting gebouwen, installaties en auto’s wat vaak tot een aanzienlijke schade leidt.

Het nestelen van meeuwen kan alleen door zeer intensieve verstoring worden voorkomen. Deze verstoring, het broedvrij houden, moet bij voorkeur starten in februari en plaatsvinden tijdens de daglichturen. In gebieden met kunstmatig licht zelfs 24 uur per dag.

De Wet natuurbescherming stelt kaders waarbinnen broedpreventie mogelijk is. Wij opereren binnen deze kaders, vaak in samenspraak met een (ecologisch)adviesbureau.

Grondbroeders, zoals onder andere meeuwen, hebben meerdere natuurlijke vijanden zoals de vos, de wolf en meerdere soorten roofvogels. Wij maken gebruik van deze natuurlijke vijanden door onze getrainde honden en roofvogels in te zetten. Daarnaast maken wij gebruik van moderne middelen.

Het broeden van vogels voorkomen we onder andere door:

Man met hond

Hiervoor gebruiken wij speciaal getrainde honden, met name pointers en setters, die door hun aanwezigheid een dusdanige onrust veroorzaken dat de vogels uiteindelijk zullen kiezen voor een nestplaats elders.

Roofvogels op stok

Een roofvogel is de natuurlijke vijand van vogels. Door een roofvogel op een stok te plaatsen worden andere vogels afgeschrikt. Vooral op onoverzichtelijke plaatsen is dit een goede ondersteunende maatregel.

Vliegers

Het in de lucht houden van vliegers in de vorm van een roofvogel ondersteunt bij het verstoren, maar als zelfstandig middel onvoldoende effectief.

Laserlicht

Een diervriendelijke oplossing voor vogeloverlast. De groene laserstraal is optimaal voor verjaging over een grotere afstand. Vogels zien de groene laserstraal als een fysiek object dat hen wil raken. Het enige alternatief om niet geraakt te worden is wegvliegen. In het donker is dit een zeer effectief middel.
Per situatie maken wij een plan van aanpak en zetten de meest geschikte en effectieve middelen in.

Nestbeheer

In bepaalde situaties kan er gekozen worden voor nestbeheer, dit vooral bij meeuwen. De eieren worden dan geprikt of vervangen door kunsteieren. Hierdoor worden er geen eieren meer uitgebroed en neemt het aantal vogels niet toe. Door dit meerdere jaren achtereen te doen zullen de meeuwen uiteindelijk op zoek gaan naar een andere broedlocatie.
Deze methode is op de langere termijn zeer succesvol. De wijze van nestbeheer beperkt het agressieve gedrag van met name de meeuwen ten opzichte van mensen, dit omdat er geen jongen zijn die ze moeten beschermen.

Neem direct contact op